Meekijken bij online tentamens

... en andere privacykwesties op WUR

Foto: Anne Reinke

Privacy een ver-van-je-bed-show? Voor sommige WUR-medewerkers niet. Zij kregen te maken met een privacykwestie, meestal vanuit hun functie, maar soms omdat ze onbedoeld gevoelige informatie deelden. Een verhaal over meekijken bij studenten die online examen doen, een app die wetenschappers elk moment van de dag kan volgen en een foutje met de OneDrive.

Vanwege de coronamaatregelen worden tentamens vaker online afgenomen. Om fraude te voorkomen, kijkt de universiteit mee in de studentenkamer als studenten hun examen maken. Dat roept nogal wat vragen van studenten op over hun privacy. Hoe gaat dit online proctoren in z’n werk en welke privacyaspecten komen daarbij om de hoek kijken?

Sinds de lockdown in maart worden veel tentamens en examens online afgenomen. Om hierbij toch te kunnen surveilleren, maakt WUR gebruik van online proctoring. De leverancier van surveillancesoftware maakte hiervoor de afgelopen maanden 28.500 video-opnames van studenten die examen deden. Die beelden werden vervolgens gecontroleerd door videocheckers op afwijkend gedrag of voorwerpen, zoals sms-berichten versturen of rondslingerende boeken.

WUR was al bekend met deze manier van examineren. Internationale MSc-studenten worden namelijk ook op deze manier gecontroleerd. Maar nu was niet alleen de schaal, maar ook de doelgroep veel groter, zegt Tim van Loon, privacy officer voor onder andere Education & Student Affairs (ESA). Tim zorgt ervoor dat de online proctoring binnen de kaders van de privacywetgeving gebeurt.

Verdacht

Van de 28.500 beelden die de afgelopen maanden zijn gemaakt bij studenten thuis, werden 1.500 situaties aangemerkt als ‘verdacht’. In tien gevallen kon WUR fraude vaststellen. In 64 andere gevallen deelde WUR een officiële waarschuwing uit: verdacht, maar fraude kon niet worden aangetoond.

Tim van Loon is niet de enige te maken kreeg met een prangende privacykwestie. Lees de verhalen van de volgende WUR-medewerkers:

Docente Jana Verboom deelde per ongeluk haar OneDrive met haar studenten

‘Mijn studenten hadden theoretisch toegang tot cijferlijsten en scriptiebeoordelingen’

Adviseur Bas Bongers was betrokken bij de invoering van een app die wetenschappers in het veld volgt

‘De data worden uitsluitend gebruikt in geval van nood’

Projectleider Eric de Kluijver heeft actie ondernomen om de laboratoria AVG-proof te maken

‘Die NAW-gegevens van boeren zijn bij ons heilig’

Ongeldig

De industrie van online surveillance is nog bezig met volwassen worden. Bij de Rotterdamse Erasmus Universiteit haperde de online surveillance. Begin september verklaarde de Erasmus School of Law 99 tentamenbeoordelingen ongeldig omdat er niet tijdens het volledige tentamen gefilmd was. Bij vijftien studenten werd het diploma ingetrokken.

Hoe gaat dat online proctoring in de praktijk?

Tim: “Voorafgaand aan een online examen moet de kandidaat met de laptop een rondje door zijn kamer lopen, om te beoordelen of er geen spiekbriefjes op de muur hangen of andere mensen in de ruimte zijn. Van dat rondje door de kamer en tijdens het tentamen zelf worden video- en audio-opnames gemaakt. Daarbij kijkt WUR dus bij studenten in de privéruimte. Je kunt je voorstellen dat daar vragen over zijn. Wie ziet die beelden? Hoe lang worden die beelden bewaard? Worden die beelden alleen voor proctoring gebruikt? Dat zijn logische vragen die studenten hebben. Wij adviseren de kandidaten om dingen die je niet wilt laten zien uit beeld te halen. En in de FAQ’s over proctoring op internet leggen we uit dat we de beelden uitsluitend voor fraudedetectie gebruiken en dat de beelden na een vastgestelde tijd (retentieperiode) worden vernietigd. De beelden mogen dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt of langer bewaard dan strikt noodzakelijk.”

Tijdens het tentamen worden video-opnames gemaakt. Daarbij kijkt WUR dus bij studenten in de privéruimte

Wie beoordeelt die beelden?

“Eventuele fraudegevallen kun je achterhalen met behulp van toetsenaanslagen, openstaande schermen en schermtijd bijhouden via de webcam. Aan de hand daarvan kan een surveillant beoordelen of er een afwijking is ten aanzien van het examenreglement. WUR heeft bewust gekozen voor de menselijke proctor in plaats van bijvoorbeeld artificial intelligence. Zo’n proctor bekijkt de beelden achteraf en beoordeelt die beelden alleen sec op verboden voorwerpen of handelingen tijdens het examen, zoals ongeoorloofd een smartphone gebruiken, sms-berichten versturen, niet-toegestane boeken, websites openen of een extra laptop of spiekbriefje gebruiken. De proctor bekijkt dus of er mogelijk fraudegerelateerde activiteiten plaatsgevonden kunnen hebben. Ik zeg bewust ‘kunnen hebben’, want uiteindelijk beoordeelt eerst een examinator en uiteindelijk de examencommissie of er daadwerkelijk sprake is van fraude. Is een kandidaat het niet met die beoordeling eens, dan kan diegene een bezwaarprocedure starten.”

Foto: Anne Reinke

Foto: Anne Reinke

Wat betekent dit online proctoring voor jouw werk als privacy officer?

“Het afgelopen half jaar was hectisch. Samen met het digital examinations team bij ESA hebben we gekeken wat het betekent, die proctoring op grote schaal. We moesten wel, want alternatieven om te examineren waren niet zo snel te organiseren. Als privacy officer was ik in deze tijd gericht op het borgen van de privacy, zorgen dat privacygerelateerde afspraken met de leverancier aangescherpt werden, het opstellen van een privacyverklaring, het aanvullen van de FAQ’s en het beantwoorden van vragen van studenten.”

Wij vragen ons continu af: welke risico’s loopt een student en welk risico loopt WUR? Welke maatregelen kunnen we nemen om data en privacy optimaal te beschermen? Hoe blijven we binnen de wet? De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt heel veel vast, maar zijn er ook veel grijze gebieden waarbij we moeten blijven afwegen in hoeverre de inzet van een middel legitiem en proportioneel is. De rol van een privacy officer is om de dagelijkse praktijk te toetsen aan privacygerelateerde wetgeving, zoals de AVG, en dat uit te dragen.”